รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 13 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 13 เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง