าดก 500 ชาติ

ชาดก 500 ชาติ ว่าด้วย การให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา ชาดก 500 ชาติ
074 มัจฉทานชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย พญาช้างยอดกตัญญู ชาดก 500 ชาติ
075 มาตุโปสกชาดก
ชาดก 500 ชาติ ว่าด้วยโทษผู้ลุอำนาจความปราถนา ชาดก 500 ชาติ
077 มิตตวินทุกชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดก 500 ชาติ
ช่วงที่1, 2
082 ลฏุกิกชาดก
ชาดก 500 ชาติ ลูกนกคุ้ม ว่าด้วยการตั้งสัจจะ ชาดก 500 ชาติ
084 เรื่องวัฏฏกาชาดก
ชาดก 500 ชาติ ลิงกับจระเข้ ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู ชาดก 500 ชาติ
087 เรื่องวานรินทชาดก
ชาดก 500 ชาติ ว่าด้วยการเลือกทำเลผิด ชาดก 500 ชาติ
088 วินีลกชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย รักคนผิด ชาดก 500 ชาติ
089 วีณาถูณชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย วางใจคนที่ชอบใจ ชาดก 500 ชาติ
098 สาเกตชาดก