The Pattern ชุมชนต้นแบบ

The Pattern ชุมชนต้นแบบ The Pattern ชุมชนต้นแบบ
2020-06-16
ช่วงที่1, 2
ห้องเรียนแห่งความดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม
CMY
The Pattern ชุมชนต้นแบบ The Pattern ชุมชนต้นแบบ
2020-06-02
ช่วงที่1, 2
KIDS(คิดส์)ดีคลองสาม
CMY
The Pattern ชุมชนต้นแบบ The Pattern ชุมชนต้นแบบ
2020-05-07
ช่วงที่1, 2
โรงเรียนวิจิตรศึกษา
CMY
The Pattern ชุมชนต้นแบบ The Pattern ชุมชนต้นแบบ
2020-03-31
ช่วงที่1, 2
V star ในเส้นทางธรรมยาตรา
CMY
The Pattern ชุมชนต้นแบบ The Pattern ชุมชนต้นแบบ
2020-02-04
ช่วงที่1, 2
รวมพลังเด็กดีวีสตาร์ จ ตาก
CMY
The Pattern ชุมชนต้นแบบ The Pattern ชุมชนต้นแบบ
2020-01-21
ช่วงที่1, 2
เตรียมตัวสอบTKN
CMY