ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-09-26
ช่วงที่1, 2
ชีวิตที่ออกแบบ ตั้งแต่วัยเยาว์
พระมหาเดชเมธี เมธินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-09-20
ช่วงที่1, 2
ยิ่งได้เรียน ยิ่งทราบซึ้ง ยิ่งภูมิใจ
พระมหาหมี ชุตินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต	ผู้ออกแบบชีวิต
2020-09-13
ช่วงที่1, 2
ชีวิตนี้ถวายพระศาสน์
พระมหาอดิเทพ เทวินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-09-06
ช่วงที่1, 2
ผู้ได้โอกาสทำเป้าหมายที่แท้จริง
พระมหาธนกิจ กิตฺตินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-08-23
ช่วงที่1, 2
ก้าวมาถึงเส้นชัยของชีวิต
พระมหาแทน อิทฺธินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-08-09
ช่วงที่1, 2
อุปัฏฐากแก้ว จุดเริ่มต้นการสร้างบารมี
พระครูธีรญาณวิเทศ(ประดิษฐ์ อริญฺชโย)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-08-02
ช่วงที่1, 2
ตอน เพราะบุญ...พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ
3 คุณชัยวัฒน์ แก้วจันทร์ตูม ,คุณชนิดา วัฒนาเรืองรอง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-07-26
ช่วงที่1, 2
คุณแม่หัวใจพระ
วรรณิษา ขันคำ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-07-19
ช่วงที่1, 2
ด้วยบุญมาตลอด...ถึงปลอดภัย
ชุลีวรรณ หาญชัยวัฒน์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-07-12
ช่วงที่1, 2, 6
ตัดใจจาก...เพราะอยากสร้างบุญ
พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-07-05
ช่วงที่1, 2
ปลื้มล้นใจ กับหน้าที่ครูผู้ให้แสงสว่าง
ครูจันทร์พิมพ์ ศาสตร์สิทธิกร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-06-28
ช่วงที่1, 2, 6
เลือกแล้วที่ใช่
พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-06-14
ช่วงที่1, 2
ถึงเวลาสว่าง ณ เมืองเกาลูน
พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-06-07
ช่วงที่1, 2
อธิษฐานกำกับชีวิต
นุชนารถ จั่นงาม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-04-19
ช่วงที่1, 2
ตอน 12 ปีแห่งการรอคอย
พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-04-12
ช่วงที่1, 2
เพียรสู่ฝั่งพระบาลี
พระมหาพงศธร ธีชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-04-05
ช่วงที่1, 2
ชยธโช ธงแห่งชัยชนะ
พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-03-28
ช่วงที่1, 2, 3
หมอพิสูจน์แล้ว..บุญมีจริง
ครอบครัววิวัฒน์พงศ์กิจ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-03-21
ช่วงที่1, 2
วัดพระธรรมกายอัลบูรี่ สถานที่สร้างสันติสุข
พระครูสมุห์สาธิต ฐิตธมฺโม
DMC