องโลกเห็นธรรม

มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-07-05
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่16 ช่วยคนยังไง ไม่เป็นเหยื่อ 18 มงกุฎ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-06-28
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่15 หลักการดูแลลูกแบบพระพุทธองค์
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-06-21
ช่วงที่1, 2, 3
14 เปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม
พระวรวุธ สุทฺธปญฺโญ รศ.ดร./ พระถาวร ชยคฺโค /ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-06-07
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่12 ตู้ปันสุข เราไม่ทิ้งกัน
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหานิกรณ์ สุทฺธปสนฺโน /ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-31
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 11 วิธีปลดล็อคปัญหาชีวิต ด้วยพลังใจ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-24
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 10 วิธีอธิษฐานจิตให้ได้ผล
พระอนุชา อคฺคจิตโต/พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-17
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 9 โควิด คิดแบบพระ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-10
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 8 เหตุให้ไม่มีโรค อายุยืน
พระมหาชาญชัย ชวนชโย/พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี 63 มองโลกเห็นธรรม ปี 63
2020-04-05
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน 6 สอนกินอย่างมีสติ หลักสูตร 1
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี 63 มองโลกเห็นธรรม ปี 63
2020-03-29
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 5 อย่าอนุโมทนาบาป
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-03-08
ช่วงที่1, 2, 3
27 เทคนิคการเสริมดวงที่ได้ผลจริง
พระระพี ธมฺมรโต/พระครองพล กมลคนฺโธ/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-03-01
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 26 รับมือการบลูลี่อย่างไร สไตล์พุทธ
พระครองพล กมลคนฺโธ/พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-12-01
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 25 ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./ พระมหาปุญญภัตร ธมฺมวฑฺฒโก/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-11-24
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 24 บวช เส้นทางพระพุทธองค์
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./ พระมหาปุญญภัตร ธมฺมวฑฺฒโก/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-09-15
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน20 "มารยาท" วัดอะไร?
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-09-08
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน19 ถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9ดร., พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-09-01
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน 17 บริจาคอย่างไรให้มีความสุข
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9ดร./ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ/กัลฯสุธิดา ปานสิทธิชัย
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี62	มองโลกเห็นธรรม ปี62
2019-08-25
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน16 ดนตรีในเสียงสวดมนต์
พม.ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9, สาธิดา ปานสิทธิชัย
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-08-18
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน15 เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม
พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.9 ดร.,พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี62 มองโลกเห็นธรรม ปี62
2019-08-11
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน14 ข้อปฏิบัติในการเข้าวัด การแต่งกายไปวัด
พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.9 ดร.,พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
 มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-08-04
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน13 กิเลส
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9 ดร.,พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.9 ดร.,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC