องโลกเห็นธรรม

มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-10-11
ช่วงที่1, 2, 3
28 แก้ปัญหาไม่มีปัญหา ทำอย่างไร
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระมหาภัทรพล ธมฺมภทฺโท/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-10-04
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 27 คิดบวกอย่างไรให้ใจเป็นสุข
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระมหาภัทรพล ธมฺมภทฺโท/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-09-13
ช่วงที่1, 2, 3
24 วิธีพ้นวิบากกรรม
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระจรัส หิตนนฺโท/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-09-06
ช่วงที่1, 2, 3
23 สุดยอดไลฟ์โค้ช
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระจรัส หิตนนฺโท/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-08-30
ช่วงที่1, 2, 3
22 วัดป่า วัดเมือง
พระมหาอิทธิพล อิทธิชโย/พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-08-23
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 21 ศัลยกรรมความเฮง
พระมหาอิทธิพล อิทธิชโย/พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-08-16
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 20 การใช้เงินทรัพย์ ตามหลักพุทธองค์ 1 3
พระวินัย ปัญฺญารตโน/พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-07-26
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 18 เมตตาสงสารแค่ไหนจึงดี
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระวรวุธ สุทฺธปญฺโญ รศ.ดร./ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-07-12
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 17 ธรรมจักร หัวขบวนจักรนำพระพุทธศาสนา
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-07-05
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่16 ช่วยคนยังไง ไม่เป็นเหยื่อ 18 มงกุฎ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-06-28
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่15 หลักการดูแลลูกแบบพระพุทธองค์
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-06-21
ช่วงที่1, 2, 3
14 เปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม
พระวรวุธ สุทฺธปญฺโญ รศ.ดร./ พระถาวร ชยคฺโค /ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-06-07
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่12 ตู้ปันสุข เราไม่ทิ้งกัน
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหานิกรณ์ สุทฺธปสนฺโน /ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-31
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 11 วิธีปลดล็อคปัญหาชีวิต ด้วยพลังใจ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-24
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 10 วิธีอธิษฐานจิตให้ได้ผล
พระอนุชา อคฺคจิตโต/พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-17
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 9 โควิด คิดแบบพระ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-10
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 8 เหตุให้ไม่มีโรค อายุยืน
พระมหาชาญชัย ชวนชโย/พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี 63 มองโลกเห็นธรรม ปี 63
2020-04-05
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน 6 สอนกินอย่างมีสติ หลักสูตร 1
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี 63 มองโลกเห็นธรรม ปี 63
2020-03-29
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 5 อย่าอนุโมทนาบาป
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-03-08
ช่วงที่1, 2, 3
27 เทคนิคการเสริมดวงที่ได้ผลจริง
พระระพี ธมฺมรโต/พระครองพล กมลคนฺโธ/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-03-01
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 26 รับมือการบลูลี่อย่างไร สไตล์พุทธ
พระครองพล กมลคนฺโธ/พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-12-01
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 25 ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./ พระมหาปุญญภัตร ธมฺมวฑฺฒโก/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-11-24
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 24 บวช เส้นทางพระพุทธองค์
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./ พระมหาปุญญภัตร ธมฺมวฑฺฒโก/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC