พันธุ์ตะวัน

พันธ์ุตะวัน พันธ์ุตะวัน
2018-02-18
ช่วงที่1, 2
พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด ครั้งที่ 131 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี
DMC