พันธุ์ตะวัน

พันธุ์ตะวัน พันธุ์ตะวัน
2018-02-18
ช่วงที่1, 2
พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด ครั้งที่ 131 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี
DMC