าดก 500 ชาติ

ชาดก 500 ชาติ ภิกษุเลี้ยงงูอรสพิษ ชาดก 500 ชาติ
004 เวฬุกะชาดก (โทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยาก)
ชาดก 500 ชาติ ม้าสินธพอาชาไนย ชาดก 500 ชาติ
006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)
ชาดก 500 ชาติ ฤาษีอยากกินเนื้อนกพิราบ ชาดก 500 ชาติ
007 โรมชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย โลภมาก ชาดก 500 ชาติ
014 กฬายมุฏฐิชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย ลิงสัปดนกับเต่า ชาดก 500 ชาติ
016 กัจฉปชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย โทษแห่งการแบ่งชนชั้น ชาดก 500 ชาติ
017 กัฏฐหาริชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย นางกากี ชาดก 500 ชาติ
022 กากาติชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย กามและโทษของกาม ชาดก 500 ชาติ
023 กามชาดก