ทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา
ช่วงที่1, 2

ทำวัตรเช้า/ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/อาราธนาศีล๕ ทำวัตรเช้า/ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/อาราธนาศีล๕
ช่วงที่1, 2, 3

DMC