องโลกเห็นธรรม

มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-12-01
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 25 ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9/ พระมหาปุญญภัตร ปุญฺญวฑฺฒโก/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-11-24
ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 24 บวช เส้นทางพระพุทธองค์
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-09-15
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน20 "มารยาท" วัดอะไร?
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9/พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-09-08
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน19 ถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9, พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-09-01
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน 17 บริจาคอย่างไรให้มีความสุข
พระมหาดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ/กัลฯสุธิดา ปานสิทธิชัย
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี62	มองโลกเห็นธรรม ปี62
2019-08-25
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน16 ดนตรีในเสียงสวดมนต์
พม.ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9, สาธิดา ปานสิทธิชัย
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-08-18
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน15 เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม
พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.9 ดร.,พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี62 มองโลกเห็นธรรม ปี62
2019-08-11
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน14 ข้อปฏิบัติในการเข้าวัด การแต่งกายไปวัด
พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.9 ดร.,พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
 มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-08-04
ช่วงที่1, 2, 3
ตอน13 กิเลส
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9 ดร.,พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.9 ดร.,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC