Boon news

Boon news 1.พิธีปิดอบรมพระวินยาธิการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม 2.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมพรรษาวิสุทธิ์ รุ่นที่ 11 4.โครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน.อำเภอวังเจ้า 5.รร.วัดบ้านใหม่ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย 8.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 9..ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พิธีปิดอบรมพระวินยาธิการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม 2.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมพรรษาวิสุทธิ์ รุ่นที่ 11 4.โครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน.อำเภอวังเจ้า 5.รร.วัดบ้านใหม่ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย 8.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 9..ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.