าดก 500 ชาติ

ชาดก 500 ชาติ ชาดก 500 ชาติ
ช่วงที่1, 2
026 กุกกุรชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย นางนกดูเหว่า ชาดก 500 ชาติ
ช่วงที่1, 2
028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย หนามยอกเอาหนามบ่ง ชาดก 500 ชาติ
032 กูฏวาณิชชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย ความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ชาดก 500 ชาติ
033 ขทิรังคารชาดก
ชาดก 500 ชาติ ภิกษุชอบสะสม ชาดก 500 ชาติ
035 ครหิตชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด ชาดก 500 ชาติ
036 คังเคยชาดก
ชาดก 500 ชาติ นกแล้ง ว่าด้วย อำนาจบุญคุณ ชาดก 500 ชาติ
037 คิชฌชาดก
ชาดก 500 ชาติ ม้าขาเป๋ ชาดก 500 ชาติ
038 คิริทัตตชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม ชาดก 500 ชาติ
039 คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม
ชาดก 500 ชาติ ว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดี ชาดก 500 ชาติ
040 จันทกินรีชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย ความโกรธ ชาดก 500 ชาติ
041 จุลลโพธิชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย พญาช้างฉัททันต์ ชาดก 500 ชาติ
042 ฉัททันตชาดก
ชาดก 500 ชาติ ภรรยา ๗ แบบ ชาดก 500 ชาติ
043 ชาตาชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู ชาดก 500 ชาติ
044 ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู
ชาดก 500 ชาติ อุบายหนีตาย ชาดก 500 ชาติ
048 ตินทุกชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย แพะกับเสือเหลือง ชาดก 500 ชาติ
049 ทิปิชาดก
ชาดก 500 ชาติ การไม่จองเวร ชาดก 500 ชาติ
050 ทีฆีติโกสลชาดก