าดก 500 ชาติ

ชาดก 500 ชาติ ลาห่มหนังสิงโต ชาดก 500 ชาติ
102 สีหจัมมชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย ผู้มีอิสระภาพ ชาดก 500 ชาติ
105หริตมาตชาดก
ชาดก 500 ชาติ ว่าด้วย คนอกตัญญู ชาดก 500 ชาติ
106 อกตัญญุตาชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย กาลขันไม่ถูกเวลา ชาดก 500 ชาติ
107 อกาลราวิชาดก
ชาดก 500 ชาติ ว่าด้วย เปรียบหญิงเหมือนของ 5 อย่าง ชาดก 500 ชาติ
108 อนภิรติชาดก
ชาดก 500 ชาติ คาราวาน2พ่อค้ากับยักษ์ในทะเลทราย ชาดก 500 ชาติ
109 อปัณณกธรรมชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย กัณลยาณมิตร ชาดก 500 ชาติ
111 อลีนจิตตชาดก
ชาดก 500 ชาติ (อาสาตมันตชาดก) ชาดก 500 ชาติ
113 อาสาตมนต์ชาดก มนต์มายาหญิง ว่าด้วย หญิงเลวทราม
ชาดก 500 ชาติ ถุลกุมาริกา ชาดกว่าด้วย หญิงโจร ชาดก 500 ชาติ
120 อุทัญจนีชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย นกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่ ชาดก 500 ชาติ
สาลิเกทารชาดก
ชาดก 500 ชาติ ชาดกว่าด้วย บัณฑิตควรพยายามร่ำไป ชาดก 500 ชาติ
อัมพชาดก ภิกษุเอื้อเฟื้อน้ำ