ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2020-04-12  ช่วงที่1, 2
เพียรสู่ฝั่งพระบาลี
พระมหาพงศธร ธีชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2020-04-05  ช่วงที่1, 2
ชยธโช ธงแห่งชัยชนะ
พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก ป.ธ.9
DMC
อนุบาลฝันในฝันวิทยา https://www.facebook.com/GBNUS/videos/204244454205795/ อนุบาลฝันในฝันวิทยา
live 2020-04-02
รักษาใจ ไกลโรค
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส