ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-26
ช่วงที่1, 2
พลิกชีวิตเจ้าแม่ซิดนี่ย์...สู่เส้นทางการสร้างบุญ
คุณเกศณิชย์ ศิริมาตย์ คุณชลนาถ นิลพันธ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสานักต่างประเทศ ดูแล AEC ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-19
ช่วงที่1, 2
เพื่อสร้างผังสำเร็จข้ามชาติ
พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต คุณพีระพงษ์ พันธ์ทอง โฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-PEACE) ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-05
ช่วงที่1, 2
อาสาสมัครพันธุ์แท้
คุณพีระพงษ์ พันธ์ทอง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระสมุห์อาธร ธมฺมจนฺโท เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-22
ช่วงที่1, 2
“10 พรรษาที่ไม่ขาดกัลยาณมิตร”(พระเถระปี พ.ศ.2566)
พระสมุห์อาธร ธมฺมจนฺโท
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระสุขเกษม ธมฺมเขโม พระอาจารย์ วัดพระธรรมกายแคนซัส สหรัฐอเมริกา ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-15
ช่วงที่1, 2
ทำทุกอย่างให้เป็นบุญ
พระสุขเกษม ธมฺมเขโม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ป.ธ.8 (พระเถระปี พ.ศ.2566) กองปกครองหล่อหลอมสามเณร สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-08
ช่วงที่1, 2
จริงคำเดียวสำเร็จทุกอย่าง
พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ป.ธ.8
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต วัดพระธรรมกายเถาหยวน ไต้หวัน ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-01
ช่วงที่1, 2
10 พรรษา ไม่ล้ำหน้า ไม่ล้าหลัง
พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ปธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-09-24
ช่วงที่1, 2
ทางที่แม่มีแต่ปลื้มใจ
คุณสมนึก เขตแดน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-09-03
ช่วงที่1, 2
เพียรรู้ เพียรเรียน จนได้เป็นมหาเปรียญ
พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-08-13
ช่วงที่1, 2
แม่ขอส่งลูกถึงฝั่งฝัน
คุณดวงสมร ภูชิตธนิสร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-08-06
ช่วงที่1, 2
สัญญามหาเปรียญ
พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-29
ช่วงที่1, 2
แม่ปลื้มใจที่ได้มีพระลูกชาย
คุณทองสี ฮมป่า
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-23
ช่วงที่1, 2
แม่...ผู้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จ
คุณจารุวรรณ ปัญจะ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-16
ช่วงที่1, 2
แม่ผู้เป็นกัลยาณมิตร
คุณจรัลรัตน์ พงษ์เขมรัชต์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-06-25
ช่วงที่1, 2
พิมพ์เขียวชีวิต…ที่ลิขิตเอง
คุณภาวิตา ศรีนครเขต
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผู้ออกแบบชีวิต
2023-06-18
ช่วงที่1, 2
สมณะ…ชีวิตที่เป็นบุญ
พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-28
ช่วงที่1, 2
“ปลื้มบุญง่ายๆคลี่คลายทุกวิกฤต”
คุณกฤษณา สวัสดีโค๊ก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-21
ช่วงที่1, 2
บุญวิหารทานครั้งสำคัญ ณ เมืองนางาโน่
พระพงษ์อนันต์ วิสุทฺธิวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-07
ช่วงที่1, 2
อบอุ่นใจ...เมื่อได้อยู่กับบุญ
คุณเสงี่ยม แน้ท
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-22
ช่วงที่1, 2
ขุมทรัพย์พลังใจ...มีได้ด้วยการปฏิบัติธรรม
คุณกมลศิริ คลี่สุวรรณ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-16
ช่วงที่1, 2
ผู้นำบุญรุ่นไม่ใหญ่...แต่ใจเกินร้อย
คุณธนอนันต์ ชนะโรค
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-09
ช่วงที่1, 2
ปลื้มกับบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า
คุณบังอร ริดำรงค์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-02
ช่วงที่1, 2
ครอบครัวมากบุญ
คุณวรรศิกา มากบุญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-03-25
ช่วงที่1, 2
บัณฑิตทางโลกสู่นักปราชญ์ทางธรรม
พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-03-06
ช่วงที่1, 2
ชื่นใจ….ที่ลูกชายได้บวช
คุณงามลักษณ์ อาสิงสมานันท์
DMC