ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-09-07
ช่วงที่1, 2, 3
บุคคลยุคต้นวิชชาธรรมกาย
ณรงค์ สุทธารนกรณ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-31
ช่วงที่1, 2, 3
ธุรกิจ จิตใจ สำเร็จได้ด้วยบุญ
จักรี ศรีสุพรรณ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-24
ช่วงที่1, 2
บวชและศึกษาบาลี เป็นอายุของพระศาสนา
พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-17
ช่วงที่1, 2
ต้นแบบความเพียรมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค
พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-10
ช่วงที่1, 2, 3
แม่ ผู้ฟูมฟักศีลธรรมในใจลูก
กชพร-วิคตอเรีย-อลิซาเบธ ออพซาร์ล
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-03
ช่วงที่1, 2
เพียรรู้ สู่หนทางนาคหลวง
พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-06-08
ช่วงที่1, 2
ที่สุดแห่ง 2 ศาสตร์ สู่งานพระพุทธศาสนาในต่างแดน
พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ ปธ.9 PH.D.
DMC