ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-28
ช่วงที่1, 2
“ปลื้มบุญง่ายๆคลี่คลายทุกวิกฤต”
คุณกฤษณา สวัสดีโค๊ก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-21
ช่วงที่1, 2
บุญวิหารทานครั้งสำคัญ ณ เมืองนางาโน่
พระพงษ์อนันต์ วิสุทฺธิวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-07
ช่วงที่1, 2
อบอุ่นใจ...เมื่อได้อยู่กับบุญ
คุณเสงี่ยม แน้ท
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-22
ช่วงที่1, 2
ขุมทรัพย์พลังใจ...มีได้ด้วยการปฏิบัติธรรม
คุณกมลศิริ คลี่สุวรรณ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-16
ช่วงที่1, 2
ผู้นำบุญรุ่นไม่ใหญ่...แต่ใจเกินร้อย
คุณธนอนันต์ ชนะโรค
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-09
ช่วงที่1, 2
ปลื้มกับบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า
คุณบังอร ริดำรงค์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-02
ช่วงที่1, 2
ครอบครัวมากบุญ
คุณวรรศิกา มากบุญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-03-25
ช่วงที่1, 2
บัณฑิตทางโลกสู่นักปราชญ์ทางธรรม
พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-03-06
ช่วงที่1, 2
ชื่นใจ….ที่ลูกชายได้บวช
คุณงามลักษณ์ อาสิงสมานันท์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-02-12
ช่วงที่1, 2
เพราะมีครูดี จึงได้ดี
คุณสมัย เลิศพิชาชาญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-01-29
ช่วงที่1, 2
“ปลื้มสุดใจที่ให้….คนข้างกายมาบวช”
คุณฉวีวรรณ วัฒนวิเชียร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-01-01
ช่วงที่1, 2
“ต้นแบบที่ดีนั้น…สำคัญ”
1. คุณศรีสุรีย์ พรหมสาส์น 2.คุณพิมพ์พิศา พรหมสาส์น
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต จรัสพร ลิ้มเจริญ ฝ่ายขาย บริษัทเจริญเคหะโฮมมาร์ท จ. จันทบุรี ผู้ออกแบบชีวิต
2022-12-18
ช่วงที่1, 2
“คนรุ่นใหม่…หัวใจติดธรรม”
จรัสพร ลิ้มเจริญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระระเนตร สมิทฺธิโก ประธานส่งเสริมศีลธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประธรานสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแท่นตะวัน ผู้ออกแบบชีวิต
2022-12-11
ช่วงที่1, 2
สุดภูมิใจที่ได้เติมบุญในแผ่นดินเกิด
พระระเนตร สมิทฺธิโก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น ผู้ออกแบบชีวิต
2022-12-04
ช่วงที่1, 2
111 ขยายวัด ขยายใจ สร้างบุญใหญ่อีกครั้ง
พระครูวินัยธรทวี สุขิโต
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระณรงค์ศักดิ์ วิสฺสุโต พระอาจารย์กองอบรมพระนวกะ 1, พระอาจารย์ วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ประเทศนอร์เวย์ ผู้ออกแบบชีวิต
2022-11-27
ช่วงที่1, 2
สุขจากการเป็นผู้ให้..ในเส้นทางพระเถระ
พระณรงค์ศักดิ์ วิสฺสุโต
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-11-20
ช่วงที่1, 2
เปิดใจประธานกฐินชาวฮ่องกง
Wu Wing Shan ,Sandy
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสมฤทัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ออกแบบชีวิต
2022-11-13
ช่วงที่1, 2
ผู้อำนวยการสร้าง…คนดี
ดร.พิมลวรรณ วรโชคทวีพัฒน์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระเถระ 10 วัดพระธรรมกาย 2565 กองวิชาการ DCI สำนักการศึกษา ผู้ออกแบบชีวิต
2022-10-23
ช่วงที่1, 2
10 พรรษาแห่งความพากเพียร
พระมหายศพล ธมฺมธโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระเถระ 2565 ผู้ออกแบบชีวิต
2022-10-16
ช่วงที่1, 2
สุขสุดใจ 10 พรรษาที่ได้เผยแผ่ธรรม 651016
พระพัฒนศักดิ์ สุภวฑฺฒโน กองปฏิบัติธรรม สานักเผยเเผ่
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต 1.พระบุลากร ฐานธาโร พระเถระ วัดพุทธเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 2.พระภูวิชญ์ วรธมฺโม พระเถระ วัดพุทธเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ผู้ออกแบบชีวิต
2022-10-10
ช่วงที่1, 2
10 พรรษา มาราธอนที่คุ้มค่าแห่งชีวิต
1.พระบุลากร ฐานธาโร 2.พระภูวิชญ์ วรธมฺโม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาชาตรี วิชาตชโย (พระเถระ) วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ออกแบบชีวิต
2022-10-02
ช่วงที่1, 2
10 พรรษา สุขดีที่หนึ่งเลย
พระมหาชาตรี วิชาตชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-09-25
ช่วงที่1, 2
ลุ่มน้ำฝาง ทางสร้างบารมี
พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาบวชอุทิศชีวิตปี2565 ผู้ออกแบบชีวิต
2022-09-18
ช่วงที่1, 2
เส้นทางต้นแบบลูกผู้ชาย
1.พระมหาธนดล นนฺทนชโย 2. พระมหาพิทยาธร วิจิตฺตชโย
DMC