ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-04-14
ช่วงที่1, 2
ตอน ชีวิตไม่ฉุกเฉิน...เพราะเดินทางธรรม
คุณชวลิต ปลั่งพรหม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-04-07
ช่วงที่1, 2
ชีวิตสมณะ...ความสุขที่เรียบง่ายในทุกวัน
พระซันเดอร์ เขมธมฺโม พระอาจารย์ภาษาท้องถิ่นประจำวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-03-31
ช่วงที่1, 2
สุขไหนๆก็ไม่เท่าสุขแบบนี้
คุณพชรเอก ทิพยมาตา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-03-24
ช่วงที่1, 2
นักธุรกิจ...แต้มบุญสูง
คุณพงศธร แปลงไธสง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-03-10
ช่วงที่1, 2
ขอให้ได้บวช.เถอะ
คุณกิตติกวิน มนตรี
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-12-31
ช่วงที่1, 2
ฐานทัพสร้างบารมี (พระเถระปี 2566)
พระสถาพร มหาสุโข
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-26
ช่วงที่1, 2
พลิกชีวิตเจ้าแม่ซิดนี่ย์...สู่เส้นทางการสร้างบุญ
คุณเกศณิชย์ ศิริมาตย์ คุณชลนาถ นิลพันธ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสานักต่างประเทศ ดูแล AEC ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-19
ช่วงที่1, 2
เพื่อสร้างผังสำเร็จข้ามชาติ
พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต คุณพีระพงษ์ พันธ์ทอง โฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-PEACE) ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-05
ช่วงที่1, 2
อาสาสมัครพันธุ์แท้
คุณพีระพงษ์ พันธ์ทอง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระสมุห์อาธร ธมฺมจนฺโท เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-22
ช่วงที่1, 2
“10 พรรษาที่ไม่ขาดกัลยาณมิตร”(พระเถระปี พ.ศ.2566)
พระสมุห์อาธร ธมฺมจนฺโท
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระสุขเกษม ธมฺมเขโม พระอาจารย์ วัดพระธรรมกายแคนซัส สหรัฐอเมริกา ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-15
ช่วงที่1, 2
ทำทุกอย่างให้เป็นบุญ
พระสุขเกษม ธมฺมเขโม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ป.ธ.8 (พระเถระปี พ.ศ.2566) กองปกครองหล่อหลอมสามเณร สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-08
ช่วงที่1, 2
จริงคำเดียวสำเร็จทุกอย่าง
พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ป.ธ.8
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต วัดพระธรรมกายเถาหยวน ไต้หวัน ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-01
ช่วงที่1, 2
10 พรรษา ไม่ล้ำหน้า ไม่ล้าหลัง
พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ปธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-09-24
ช่วงที่1, 2
ทางที่แม่มีแต่ปลื้มใจ
คุณสมนึก เขตแดน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-09-03
ช่วงที่1, 2
เพียรรู้ เพียรเรียน จนได้เป็นมหาเปรียญ
พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-08-13
ช่วงที่1, 2
แม่ขอส่งลูกถึงฝั่งฝัน
คุณดวงสมร ภูชิตธนิสร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-08-06
ช่วงที่1, 2
สัญญามหาเปรียญ
พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-29
ช่วงที่1, 2
แม่ปลื้มใจที่ได้มีพระลูกชาย
คุณทองสี ฮมป่า
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-23
ช่วงที่1, 2
แม่...ผู้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จ
คุณจารุวรรณ ปัญจะ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-16
ช่วงที่1, 2
แม่ผู้เป็นกัลยาณมิตร
คุณจรัลรัตน์ พงษ์เขมรัชต์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-06-25
ช่วงที่1, 2
พิมพ์เขียวชีวิต…ที่ลิขิตเอง
คุณภาวิตา ศรีนครเขต
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผู้ออกแบบชีวิต
2023-06-18
ช่วงที่1, 2
สมณะ…ชีวิตที่เป็นบุญ
พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-28
ช่วงที่1, 2
“ปลื้มบุญง่ายๆคลี่คลายทุกวิกฤต”
คุณกฤษณา สวัสดีโค๊ก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-21
ช่วงที่1, 2
บุญวิหารทานครั้งสำคัญ ณ เมืองนางาโน่
พระพงษ์อนันต์ วิสุทฺธิวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น
DMC