ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต วัดพระธรรมกายเถาหยวน ไต้หวัน ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-01
ช่วงที่1, 2
10 พรรษา ไม่ล้ำหน้า ไม่ล้าหลัง
พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ปธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-09-24
ช่วงที่1, 2
ทางที่แม่มีแต่ปลื้มใจ
คุณสมนึก เขตแดน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-09-03
ช่วงที่1, 2
เพียรรู้ เพียรเรียน จนได้เป็นมหาเปรียญ
พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-08-13
ช่วงที่1, 2
แม่ขอส่งลูกถึงฝั่งฝัน
คุณดวงสมร ภูชิตธนิสร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-08-06
ช่วงที่1, 2
สัญญามหาเปรียญ
พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-29
ช่วงที่1, 2
แม่ปลื้มใจที่ได้มีพระลูกชาย
คุณทองสี ฮมป่า
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-23
ช่วงที่1, 2
แม่...ผู้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จ
คุณจารุวรรณ ปัญจะ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-07-16
ช่วงที่1, 2
แม่ผู้เป็นกัลยาณมิตร
คุณจรัลรัตน์ พงษ์เขมรัชต์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-06-25
ช่วงที่1, 2
พิมพ์เขียวชีวิต…ที่ลิขิตเอง
คุณภาวิตา ศรีนครเขต
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผู้ออกแบบชีวิต
2023-06-18
ช่วงที่1, 2
สมณะ…ชีวิตที่เป็นบุญ
พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-28
ช่วงที่1, 2
“ปลื้มบุญง่ายๆคลี่คลายทุกวิกฤต”
คุณกฤษณา สวัสดีโค๊ก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-21
ช่วงที่1, 2
บุญวิหารทานครั้งสำคัญ ณ เมืองนางาโน่
พระพงษ์อนันต์ วิสุทฺธิวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-05-07
ช่วงที่1, 2
อบอุ่นใจ...เมื่อได้อยู่กับบุญ
คุณเสงี่ยม แน้ท
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-22
ช่วงที่1, 2
ขุมทรัพย์พลังใจ...มีได้ด้วยการปฏิบัติธรรม
คุณกมลศิริ คลี่สุวรรณ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-16
ช่วงที่1, 2
ผู้นำบุญรุ่นไม่ใหญ่...แต่ใจเกินร้อย
คุณธนอนันต์ ชนะโรค
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-09
ช่วงที่1, 2
ปลื้มกับบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า
คุณบังอร ริดำรงค์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-04-02
ช่วงที่1, 2
ครอบครัวมากบุญ
คุณวรรศิกา มากบุญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-03-25
ช่วงที่1, 2
บัณฑิตทางโลกสู่นักปราชญ์ทางธรรม
พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-03-06
ช่วงที่1, 2
ชื่นใจ….ที่ลูกชายได้บวช
คุณงามลักษณ์ อาสิงสมานันท์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-02-12
ช่วงที่1, 2
เพราะมีครูดี จึงได้ดี
คุณสมัย เลิศพิชาชาญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-01-29
ช่วงที่1, 2
“ปลื้มสุดใจที่ให้….คนข้างกายมาบวช”
คุณฉวีวรรณ วัฒนวิเชียร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-01-01
ช่วงที่1, 2
“ต้นแบบที่ดีนั้น…สำคัญ”
1. คุณศรีสุรีย์ พรหมสาส์น 2.คุณพิมพ์พิศา พรหมสาส์น
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต จรัสพร ลิ้มเจริญ ฝ่ายขาย บริษัทเจริญเคหะโฮมมาร์ท จ. จันทบุรี ผู้ออกแบบชีวิต
2022-12-18
ช่วงที่1, 2
“คนรุ่นใหม่…หัวใจติดธรรม”
จรัสพร ลิ้มเจริญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระระเนตร สมิทฺธิโก ประธานส่งเสริมศีลธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประธรานสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแท่นตะวัน ผู้ออกแบบชีวิต
2022-12-11
ช่วงที่1, 2
สุดภูมิใจที่ได้เติมบุญในแผ่นดินเกิด
พระระเนตร สมิทฺธิโก
DMC