ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-04-19
ช่วงที่1, 2
ตอน 12 ปีแห่งการรอคอย
พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-04-12
ช่วงที่1, 2
เพียรสู่ฝั่งพระบาลี
พระมหาพงศธร ธีชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-04-05
ช่วงที่1, 2
ชยธโช ธงแห่งชัยชนะ
พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-03-28
ช่วงที่1, 2, 3
หมอพิสูจน์แล้ว..บุญมีจริง
ครอบครัววิวัฒน์พงศ์กิจ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-03-21
ช่วงที่1, 2
วัดพระธรรมกายอัลบูรี่ สถานที่สร้างสันติสุข
พระครูสมุห์สาธิต ฐิตธมฺโม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-12-28
ช่วงที่1, 2, 3
นางวิสาขา แห่งเมืองเคอนิคส์บรุน เยอรมนี
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-12-21
ช่วงที่1, 2, 3
ให้ด้วยใจเพราะเชื่อมั่นในบุญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-12-14
ช่วงที่1, 2
รวมศรัทธา สร้างศูนย์รวมใจ วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น
พระครูวินัยธรทวี สุขิโต
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-11-30
ช่วงที่1, 2
20พรรษา สุขใจกับการทำหน้ที่กัลยาณมิตร
พระสถิตย์ ธีรงฺกุโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-11-23
ช่วงที่1, 2
10 พรรษา..แห่งการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร
พระกฤตภพ จิตฺตสํวโร,พระอิศรา อิสฺสโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-11-16
ช่วงที่1, 2
ผังที่ได้ดั่งใจหวัง มุฑิตาพระเถระ ปี พ ศ 2562
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-11-09
ช่วงที่1, 2
10 พรรษาไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-11-02
ช่วงที่1, 2
ตอน อิสระภาพที่แท้จริงของชีวิต มุทิตาพระมหาเถระ ปีพ ศ 2562
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-10-19
ช่วงที่1, 2
ศูนย์ปฏิบัติธรรมระนองเชื่อมสองใจพุทธ ไทย-เมียนมาร์
พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล
DMC
 ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-10-05
ช่วงที่1, 2, 3
ชีวิตที่ได้กำไร
สุดชา ผาผง(Clinic27)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-09-28
ช่วงที่1, 2, 3
ทหารหญิงจักรพรรดิ ตอนที่ 2
คุณกมลรัตน์ ใต้ธงชัย คุณนลพรรณ แก้วกาญจ์น คุณปฐมพร ทายนต์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-09-21
ช่วงที่1, 2, 3
ทหารหญิงจักรพรรดิตอนที่ 1
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-09-07
ช่วงที่1, 2, 3
บุคคลยุคต้นวิชชาธรรมกาย
ณรงค์ สุทธารนกรณ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-31
ช่วงที่1, 2, 3
ธุรกิจ จิตใจ สำเร็จได้ด้วยบุญ
จักรี ศรีสุพรรณ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-24
ช่วงที่1, 2
บวชและศึกษาบาลี เป็นอายุของพระศาสนา
พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-17
ช่วงที่1, 2
ต้นแบบความเพียรมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค
พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-10
ช่วงที่1, 2, 3
แม่ ผู้ฟูมฟักศีลธรรมในใจลูก
กชพร-วิคตอเรีย-อลิซาเบธ ออพซาร์ล
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-03
ช่วงที่1, 2
เพียรรู้ สู่หนทางนาคหลวง
พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู ป.ธ.9 นาคหลวง
DMC