ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-11-29
ช่วงที่1, 2
พระมหาเถระผู้ทรงภูมิ
พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-11-22
ช่วงที่1, 2
บทฝึก..ชีวิตสมณะ
พระพิษณุ เขมจาโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-11-15
ช่วงที่1, 2
จาก อสม. สู่พระเถระ
พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-11-08
ช่วงที่1, 2
พลิกชีวิตดีได้ด้วยสมาธิ
คุณธัชนนท์ พรใบหยก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-10-18
ช่วงที่1, 2
ร่วมใจสร้าง..วิหารทานที่กุมมะ
พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญโญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-10-11
ช่วงที่1, 2
บุญรักษา..พารอดตาย
บุญรักษา พิมลศรี
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-10-04
ช่วงที่1, 2
ชีวิตสุดท้าย ชีวิตสมณะ
พระมหาศุภลักษณ์ สทฺธินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-09-26
ช่วงที่1, 2
ชีวิตที่ออกแบบ ตั้งแต่วัยเยาว์
พระมหาเดชเมธี เมธินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-09-20
ช่วงที่1, 2
ยิ่งได้เรียน ยิ่งทราบซึ้ง ยิ่งภูมิใจ
พระมหาหมี ชุตินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต	ผู้ออกแบบชีวิต
2020-09-13
ช่วงที่1, 2
ชีวิตนี้ถวายพระศาสน์
พระมหาอดิเทพ เทวินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-09-06
ช่วงที่1, 2
ผู้ได้โอกาสทำเป้าหมายที่แท้จริง
พระมหาธนกิจ กิตฺตินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-08-23
ช่วงที่1, 2
ก้าวมาถึงเส้นชัยของชีวิต
พระมหาแทน อิทฺธินฺทชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-08-09
ช่วงที่1, 2
อุปัฏฐากแก้ว จุดเริ่มต้นการสร้างบารมี
พระครูธีรญาณวิเทศ(ประดิษฐ์ อริญฺชโย)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-08-02
ช่วงที่1, 2
ตอน เพราะบุญ...พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ
คุณชัยวัฒน์ แก้วจันทร์ตูม ,คุณชนิดา วัฒนาเรืองรอง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-07-26
ช่วงที่1, 2
คุณแม่หัวใจพระ
วรรณิษา ขันคำ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-07-19
ช่วงที่1, 2
ด้วยบุญมาตลอด...ถึงปลอดภัย
ชุลีวรรณ หาญชัยวัฒน์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-07-12
ช่วงที่1, 2, 6
ตัดใจจาก...เพราะอยากสร้างบุญ
พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-07-05
ช่วงที่1, 2
ปลื้มล้นใจ กับหน้าที่ครูผู้ให้แสงสว่าง
ครูจันทร์พิมพ์ ศาสตร์สิทธิกร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-06-28
ช่วงที่1, 2, 6
เลือกแล้วที่ใช่
พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-06-14
ช่วงที่1, 2
ถึงเวลาสว่าง ณ เมืองเกาลูน
พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-06-07
ช่วงที่1, 2
อธิษฐานกำกับชีวิต
นุชนารถ จั่นงาม
DMC