รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 106 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 97 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 7 1 นันโปนันนาคราช 17
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 108 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 98 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 8 1พกาพรหม ตอน 1