กู๊ปพิเศษ

สุนทรพจน์ในงานมุทิตา วันสมาธิโลก งานบุญวันสมาธิโลก 2561 สุนทรพจน์ในงานมุทิตา วันสมาธิโลก
อาทิตย์5ส.ค.2561
V.รวม พระมหาปธ.9 และ สามเณร
DMC
สุนทรพจน์เปิดใจ งานบุญวันสมาธิโลก 2561 สุนทรพจน์เปิดใจ
อาทิตย์5ส.ค.2561

สามเณรพีรวัส หอมหวล,สามเณรพีภัทร สุภาจันทร์สุข
DMC
สุนทรพจน์ระดับโลก งานบุญวันสมาธิโลก 2561 สุนทรพจน์ระดับโลก
อาทิตย์5ส.ค.2561

พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ ปธ 9
DMC