รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 16 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 15 เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก